Bydd egwyddorion arweiniol yn sail i gymwysterau'r cwricwlwm newydd

Dydd Iau 21 Chw 2019

Bydd cymwysterau'r cwricwlwm newydd yng Nghymru yn seiliedig ar gyfres o "egwyddorion arweiniol", meddai'r rheoleiddiwr. 

Mewn llythyr at y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, mae Cymwysterau Cymru wedi amlinellu y bydd yr egwyddorion yn helpu i benderfynu sut mae plant Cymru yn dangos cyflawniad yn yr ysgol yn 16 oed. 

Wrth ysgrifennu at y Gweinidog, dywedodd y Prif Weithredwr Philip Blaker a'r Cadeirydd Ann Evans y bydd angen mewnbwn ehangach i lunio cynlluniau. 

“Bydd sicrhau bod athrawon, myfyrwyr a'r sector addysg ehangach yn chwarae rôl ganolog yn y gwaith o lywio'r dyfodol yn rhan hanfodol o'n dull gweithredu," medden nhw. 

“Gan gydnabod rôl bwysig cymwysterau er mwyn cefnogi dysgwyr i symud ymlaen i addysg bellach a chyflogaeth, byddwn hefyd yn gofyn am fewnbwn gan gyflogwyr, colegau a phrifysgolion yng Nghymru a thu hwnt. 

“Drwy ymgysylltu ag eraill, hoffem gytuno ar ddibenion y cymwysterau newydd a datblygu'r egwyddorion allweddol er mwyn pennu natur y cynnig, gan gynnwys y cymysgedd o gymwysterau a phynciau y dylid eu cynnig i bobl ifanc 16 oed yng Nghymru.” 

Mae'r llythyr yn cadarnhau y bydd teitl y cymwysterau newydd yn cael ei ystyried hefyd. Mae'n debygol y bydd brand cyfarwydd TGAU yn parhau, er y byddai cynnwys a dull asesu cymwysterau yn cael eu cynllunio i adlewyrchu'r cwricwlwm newydd.  

Caiff y weledigaeth ar gyfer cymwysterau newydd ei rhannu y flwyddyn nesaf, gan sicrhau bod amser i gynllunio, datblygu a pharatoi cyn eu haddysgu am y tro cyntaf o 2025.