Haf 2022 - gwahaniaethau yng nghanlyniadau cymwysterau yn ôl nodweddion dysgwyr

Dydd Iau 20 Hyd 2022

Heddiw, mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei datganiad ystadegol diweddaraf ar gyfres arholiadau 2022. Mae 'Dadansoddiad Effaith Cydraddoldeb Haf 2022: TGAU, UG a Safon Uwch' yn edrych ar wahaniaethau yng nghanlyniadau cymwysterau yn ôl nodweddion dysgwyr.

Gallai ffactorau dryslyd eraill fod wedi dylanwadu ar y gwahaniaethau hyn, fel y dewis o bynciau a chyrhaeddiad blaenorol nad oedd yn bosibl eu hystyried gyda’r data a oedd ar gael.

Mae hefyd yn bwysig gosod bylchau cyrhaeddiad yng nghyd-destun newidiadau yn y canlyniadau cyffredinol. Roedd trefniadau dyfarnu gwahanol ar waith yn 2020 a 2021 oherwydd bod arholiadau wedi’u canslo, a dyfarnwyd canlyniadau 2022 yn fras hanner ffordd rhwng 2019 a 2021.  

Ar lefel pwnc, gall yr amrywiad hwn fod yn eithaf sylweddol oherwydd newidiadau yng ngallu dysgwyr sy'n dewis astudio pwnc, meintiau cofrestru bach mewn llawer o gymwysterau a ffactorau eraill.

Yn y rhan fwyaf o bynciau, mae bylchau cyrhaeddiad ar sail rhywedd wedi bod o blaid merched yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  O'u cymharu â 2021, roedd y bylchau cyrhaeddiad ar sail rhywedd yn 2022 yn tueddu i fod yn gulach. O’u cymharu â 2019, roedd y bylchau cyrhaeddiad ar sail rhywedd yn 2022 yn tueddu i fod yn ehangach ar raddau uwch ond yn gulach ar raddau is. Fodd bynnag, nid oedd y patrymau hyn yn gyson ar draws pob pwnc.

Yn y rhan fwyaf o bynciau, roedd bwlch cyrhaeddiad TGAU yn ôl cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim yn 2022 ar radd A/7 ac uwch yn gulach yn 2022 o’i gymharu â 2021, ond yn fwy nag yn 2019. Ar radd C/4 ac uwch mae'n gulach yn gyffredinol na 2021 a 2019, ond nid yw'r patrwm hwn yn gyson ar draws yr holl bynciau.

Yn y rhan fwyaf o bynciau, mae’r bwlch cyrhaeddiad TGAU yn ôl darpariaeth anghenion addysgol arbennig yn 2022 ar radd A/7 ac uwch yn gulach yn 2022 o’i gymharu â 2021, ond yn fwy nag yn 2019.

Ar radd C/4 ac uwch mae'n gulach yn gyffredinol na 2021 a 2019, ond nid yw'r patrwm hwn yn gyson ar draws yr holl bynciau.

Mae dadansoddi canlyniadau UG a Safon Uwch yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn dangos, yn gyffredinol, bod cyfran uwch o’r graddau uchaf yn cael eu dyfarnu yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig, a llai yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.  Mae'r gwahaniaeth rhwng yr ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig yn adlewyrchu'r duedd gyffredinol mewn canlyniadau ar gyfer y flwyddyn, felly mewn blynyddoedd lle mae canlyniadau'n uwch yn gyffredinol, mae'r bwlch rhwng yr ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig yn fwy.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael am ganlyniadau yn ôl nodweddion disgyblion yn y datganiad Canlyniadau Arholiadau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.