Dywed rheoleiddiwr bod angen diwygio'r cymwysterau TGCh yn eu hanfod

Dydd Llun 10 Rhag 2018

Dywed rheoleiddiwr bod angen diwygio'r cymwysterau TGCh yn eu hanfod 

Nid yw'r cymwysterau TGCh a ddefnyddir mewn ysgolion a cholegau addysg bellach yn gyfredol ac mae angen eu diwygio yn eu hanfod.  

Dyna'r casgliad y daeth rheoleiddiwr Cymwysterau Cymru iddo, gan argymell y dylid ailgynllunio cymwysterau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yng Nghymru.  

Datgelodd yr adolygiad nad yw'r cymwysterau TGCh wedi dal i fyny â'r sector digidol sy'n newid yn gyflym. Mae'n argymell y dylid datblygu cymwysterau Technoleg Ddigidol TGAU a Safon Uwch newydd.  

Datgelodd hefyd nad yw llawer o'r cynnwys a ddefnyddir yn y cymwysterau ar hyn o bryd yn gyfredol mwyach, bod diffyg arian yn golygu na all rhai ysgolion a cholegau fforddio'r cyfarpar TG diweddaraf, ac y caiff y pwnc yn aml ei addysgu gan athrawon nad ydynt yn arbenigwyr sy'n cael trafferth dal i fyny â'r newidiadau mewn technoleg. 

Adroddiad Cymwysterau Cymru, ‘Digidol i’r Dyfodol, yw ffrwyth gwaith adolygiad 18 mis o gymwysterau yn y sector TGCh yng Nghymru.  

"Cynhaliwyd 150 o gyfweliadau â rhanddeiliaid, gan gynnwys bron i 60 o gyflogwyr sy'n gweithio yn y sector," dywedodd Gareth Downey, Uwch Reolwr Cymwysterau Galwedigaethol. "Gwnaethom hefyd ystyried safbwyntiau mwy na 1,000 o ddysgwyr er mwyn llywio ein canfyddiadau."  

Datgelodd yr adolygiad y canlynol:  

  • nid yw'r cymwysterau presennol yn gyfredol, gyda rhai ddegawd y tu ôl i'r datblygiadau digidol diweddaraf; 
  • yn aml caiff asesiadau eu hystyried yn amherthnasol a thystiolaeth ysgrifenedig a chipluniau yw'r ffyrdd mwyaf cyffredin o asesu sgiliau digidol pobl ifanc;  
  • mae nifer o ysgolion a cholegau'n defnyddio hen gyfarpar TG gan ddweud na allant fforddio'r cyfarpar diweddaraf o ganlyniad i ddiffyg arian; 
  • ni flaenoriaethir TGCh mewn rhai ysgolion, gyda nifer uchel o athrawon nad ydynt yn arbenigwyr yn dysgu'r pwnc.  

"Mae'n amhosibl bron i fyw ein bywydau o ddydd i ddydd heb ddefnyddio gwybodaeth ddigidol ar ryw ffurf neu'i gilydd, o archebu eich siopa bwyd wythnosol i drefnu gwyliau neu wneud cais am swydd," dywedodd Gareth.  

"Ond eto nid yw'r cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y genhedlaeth ddigidol wedi dal i fyny â datblygiadau technolegol, ac o ganlyniad i hyn nid ydynt yn gymwys mwyach."  

"Mae tasgau digidol fel defnyddio pecynnau meddalwedd, anfon e-byst, a chael gafael ar wybodaeth ar y rhyngrwyd bellach yn rhan o fywyd bob dydd."  

"Mae gan y rhan fwyaf o bobl ifanc y sgiliau hyn eisoes, ymhell cyn iddynt ddechrau astudio'r cymwysterau presennol, felly nid yw'r pynciau hyn yn ennyn diddordeb pobl ifanc nac yn eu herio."  

Mae adroddiad Digidol i’r Dyfodol' yn argymell y dylid gwneud y canlynol:  

  • datblygu cymwysterau Technoleg Ddigidol TGAU a Safon Uwch newydd;  
  • sicrhau bod y cymwysterau newydd a ddatblygir i'w defnyddio yn y lefelau T Llwybr Digidol yn Lloegr ar gael i ddysgwyr yng Nghymru;  
  • adolygu unrhyw gymwysterau sy'n gysylltiedig â TGCh a gyflwynwyd gan gyrff dyfarnu er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn berthnasol;  
  • monitro cymwysterau TGCh galwedigaethol newydd a ddefnyddir mewn fframweithiau prentisiaeth.  

“Rydym wedi nodi mesurau byrdymor a fydd yn mynd i'r afael â materion dybryd a ddatgelwyd gennym, ynghyd â chynllun tymor hwy er mwyn datblygu cymwysterau Technoleg Ddigidol addas ar gyfer y genhedlaeth ddigidol," dywedodd Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Galwedigaethol.  

"Byddwn yn gweithredu mewn dau gam. Yn gyntaf, byddwn yn mynd i'r afael â materion a godwyd yn ystod ein hadolygiad sector er mwyn gwella'r cymwysterau presennol."  

"Bydd yr ail gam yn edrych ar ddatblygu cymwysterau Technoleg Ddigidol newydd sy'n ennyn diddordeb pobl ifanc ac sy'n adlewyrchu'r byd digidol sy'n newid yn gyflym."  

"Bydd ein hargymhellion, ynghyd â hyfforddiant uwch i athrawon, yn mynd i'r afael â'r materion hyn ac yn helpu i gau'r bwlch mewn sgiliau digidol a nodwyd gan gyflogwyr yng Nghymru." 

Mae rhanddeiliaid yr ymgynghorwyd â hwy wrth baratoi'r adroddiad wedi croesawu ei argymhellion. 

Meddai Yr Athro Tom Crick, Prifysgol Abertawe: "Mae'r adroddiad hwn yn un amserol ac yn cynnig cyfle cyffrous i Gymru i arwain yn y maes hwn. 

"Mae'n ddatganiad o'n bwriad i fod yn wlad sy'n ffynnu drwy ddatblygu cymwysterau yn y system a fydd yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i ni i wthio'r economi yn ei blaen i'r dyfodol." 

Meddai Yr Athro Faron Moller, Prifysgol Abertawe: "Mae cymwysterau mewn Technoleg Ddigidol sy'n wyddonol-drylwyr yn benodol yn mynd i'r afael â'r gwyddorau technegol, cymdeithasol ac economaidd sydd y tu ôl i'r dyfeisiau y mae pobl ifanc yn ymwneud â hwy yn barhaus yn amserol iawn a byddant heb os yn boblogaidd gyda sbectrwm eang o bobl ifanc."

 

Cymwysterau