Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd â Gofal Cymdeithasol Cymru

Dydd Llun 04 Medi 2017

Mae Cymwysterau Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth er mwyn cefnogi cydberthnasau gwaith effeithiol rhwng y ddau sefydliad a phennu'r gwerthoedd a fydd yn sail i'r meysydd gwaith a rennir.

Daw hyn ar ôl i'r ddau sefydliad gydweithio'n agos i greu cyfres newydd o gymwysterau yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant.

Dywedodd Kate Crabtree, Cyfarwyddwr Gweithredol Polisi ac Ymchwil Cymwysterau Cymru: "Mae hwn yn gam pwysig ymlaen wrth i ni weithio gyda'n gilydd er mwyn sicrhau bod gan gyflogwyr hyder yn ansawdd cymwysterau, tra bydd gan ddysgwyr y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt yn y sector cyflogaeth pwysig hwn."

Dywedodd Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu Cyngor Gofal Cymru: "Mae gweithio mewn partneriaeth yn bwysig iawn i ni, ac felly mae'n bleser gennym ffurfioli ein perthynas â Cymwysterau Cymru. Mae gennym nod cyffredin, sef sicrhau bod y gyfres hon o gymwysterau yn cefnogi gweithlu medrus a hyderus a'u bod o fudd i'r miloedd o bobl sy'n dibynnu ar ofal a chymorth bob dydd ledled Cymru. Gallwn gyflawni hyn orau drwy weithio'n agos gyda'n gilydd.

Gallwch ddarllen y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yma.

Cymwysterau