Llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

Dydd Mawrth 01 Maw 2016

Mae Cymwysterau Cymru ac Ofqual wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth er mwyn cefnogi trefniadau gweithio rhwng y ddau reoleiddiwr. Mae’n nodi, ar lefel uchel, ymrwymiad y ddau gorff at weithio ar y cyd lle bynnag y bo’n bosibl i gyflawni system reoleiddio sy’n ymarferol bosibl yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd Cadeirydd Cymwysterau Cymru, Ann Evans: “Mae hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu’r systemau rheoleiddio cymwysterau yng Nghymru a Lloegr. Bydd yn galluogi’r ddau reoleiddiwr i ddiwallu anghenion eu priod wledydd yn llawn tra’n cynnig llwybr clir o ran sut y gallwn gydweithredu pan fo angen.”

Noda Amanda Spielman, Cadeirydd Ofqual: “Fel rheoleiddwyr, mae’n bwysig ein bod yn cydnabod y gwahaniaethau rhwng ein polisïau ac yn gweithio mewn ffordd sy’n bodloni ein gofynion deddfwriaethol gwahanol. Fodd bynnag, dylem hefyd gydnabod manteision parhaus cydweithio, a dyna’r hyn a amlinellir yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn.

“Un o nodau allweddol y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yw sicrhau ein bod yn rheoli’r baich rheoleiddio i’r sefydliadau yr ydym yn eu rheoleiddio. Drwy gydweithredu gallwn osgoi dyblygu diangen, tra’n sicrhau bod ein rolau penodol yn eglur.”

Llofnodwyd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gan Gadeirydd Ofqual Amanda Spielman, Prif Reoleiddiwr Ofqual Glenys Stacey, Cadeirydd Cymwysterau Cymru Ann Evans a Phrif Weithredwr Cymwysterau Cymru Philip Blaker.

Crëwyd Cymwysterau Cymru y llynedd drwy Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.Mae bellach yn rheoleiddio cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system gymwysterau yng Nghymru. Mae’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, sy’n annibynnol ar y llywodraeth, ac yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rheoleiddio