Newidiadau asesu ar gyfer arholiadau haf 2021

Dydd Mercher 15 Gor 2020

Mae Cymwysterau Cymru wedi ei gwneud yn ofynnol i CBAC wneud newidiadau priodol i TGAU a Safon Uwch ar gyfer dysgwyr sy'n sefyll arholiadau yn haf 2021. 

Mae dysgwyr Blwyddyn 10 a 12 eisoes wedi colli pedwar mis o amser dosbarth o ganlyniad i COVID-19, ac mae athrawon a dysgwyr yn pryderu sut y byddant yn ymdrin â'u rhaglenni astudio erbyn haf 2021. 

Pan fydd ysgolion a cholegau yn agor ym mis Medi, bydd athrawon yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi dysgwyr fel eu bod, erbyn yr haf 2021, wedi datblygu, cyn belled ag y bo modd, yr ystod lawn o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn eu pwnc i'w galluogi i fod yn llwyddiannus a symud ymlaen. 

Nod y newidiadau hyn yw mynd beth o'r ffordd i fabwysiadu'r gofynion asesu ar gyfer dysgwyr fydd yn sefyll eu harholiadau y flwyddyn nesaf. Bydd yn rhoi mwy o amser i athrawon gyflwyno'r cynnwys, gan wneud y defnydd gorau o'r amser sydd ar gael pan fydd ysgolion yn ailddechrau. 

Bydd y cynigion hyn hefyd yn helpu canolfannau i reoli unrhyw drefniadau diogelu parhaus ar iechyd y cyhoedd, gan sicrhau bod y cymwysterau yn parhau i fod yn ddilys ac yn ystyrlon. 

Bydd cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol hefyd yn ystyried a oes angen unrhyw addasiadau ar gyfer asesiadau o fis Medi 2020 ymlaen. Mae datganiad ar y dull arfaethedig o wneud addasiadau i gymwysterau galwedigaethol wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan, a byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth cyn gynted â phosibl.