Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol: Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2016

Dydd Mawrth 08 Tach 2016

Mae Cymwysterau Cymru heddiw wedi cyhoeddi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol (PQL), ddiwygiedig yn nodi cyrsiau TGAU a Safon Uwch i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2017 yn ogystal â chyfres o gymwysterau mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2019.

Cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant

Yn ddiweddar gwnaethom ymgynghori ar gynnig i gyfyngu nifer y cymwysterau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys gofal plant) a ellid cael eu cymeradwyo ac felly, a fyddai’n gymwys i’w defnyddio ar raglenni dysgu sy’n derbyn cyllid cyhoeddus. Rydym yn credu y bydd hyn yn cynyddu cysondeb, yn codi safonau cyffredinol ac yn ei gwneud yn bosibl i ddarparu adnoddau cyfrwng Cymraeg effeithiol.

Cafodd yr ymgynghoriad, a oedd ar agor am bum wythnos cyn dod i ben ar 5 Hydref, 160 o ymatebion gan gyflogwyr, ysgolion, prifysgolion, cyrff dyfarnu ac eraill. Cadarnhaodd 79 y cant o ymatebwyr a fynegodd eu barn eu bod yn cytuno'n llwyr neu'n rhannol â'r Cynnig i Gyfyngu ar y cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant.

Gofynnodd yr ymgynghoriad hefyd am safbwyntiau ar gymwysterau mewn gwaith chwarae a therapi galwedigaethol, ond o ganlyniad i adborth a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ni fydd y rhain yn cael eu cynnwys o fewn y Cyfyngiad Arfaethedig. Ni fydd y cynigion hyn yn effeithio ar y mwyafrif helaeth o’r cymwysterau a ddefnyddir yn y sector iechyd ehangach, ond byddant yn canolbwyntio ar y cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol integredig sy'n allweddol i weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Cytunwyd ar y cymwysterau, y mae disgwyl iddynt gael eu datblygu, fel cymwysterau blaenoriaethol, ar y cyd ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yng Nghymru. Rydym yn ystyried y byddai'r cymwysterau newydd yn disodli amrywiaeth o gymwysterau dynodedig presennol sy’n gymwys i dderbyn cyllid cyhoeddus. Nid yw’r rhestr o gymwysterau dynodedig presennol yn un hollgynhwysfawr; caiff ei hadolygu’n rheolaidd, a gellir ei gweld yma (Saesneg yn unig).

Bydd ysgolion, colegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith, cyflogwyr ac eraill yn cymryd rhan mewn ymgynghoriadau pellach i geisio eu barn ar gynnwys pwnc drafft ar gyfer y cymwysterau hyn yn 2017.

Mae'r PQL hefyd yn gweithredu fel hysbysiad o'n bwriad i gyfyngu. Mae'r Hysbysiad o Gynnig i Gyfyngu i'w weld yn Atodiad A i'r PQL. Gall partïon sydd â diddordeb gyflwyno sylwadau mewn perthynas â'r Cynnig i Gyfyngu ar y cymwysterau hyn erbyn 22 Tachwedd 2016. Yn dibynnu ar ganlyniadau'r broses hon, bydd Cymwysterau Cymru yn cynnig cyhoeddi Penderfyniad i Gyfyngu. Yna, byddem yn dechrau'r broses gomisiynu i benodi cyrff dyfarnu i weithio gyda ni’r flwyddyn nesaf,i ddatblygu cymwysterau o safon uchel.

Noder: Dylid darllen y ddogfen hon mewn cysylltiad â’r llythyr hwn.

Cymwysterau