Hyder y cyhoedd mewn cymwysterau yng Nghymru yn uchel o hyd - arolwg

Dydd Iau 16 Mai 2019

Mae hyder y cyhoedd yn system gymwysterau Cymru yn uchel o hyd, yn ôl gwaith ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw.

Gwnaeth Cymwysterau Cymru gomisiynu Beaufort Research i gynnal arolwg o farn dros 1,000 o aelodau o'r cyhoedd yn 2018 ar gymwysterau TGAU, Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol.

Mae hyn yn dilyn arolwg tebyg a gynhaliwyd y flwyddyn flaenorol.

Mae'r adroddiad yn nodi'r canlynol: “Er bod patrwm y canlyniadau yn debyg iawn o flwyddyn i flwyddyn, ymddengys bod lefel hyder y cyhoedd yn uwch, ar y cyfan, yn 2018.”

Dangosodd yr arolwg y canlynol:

  • Mae hyder y cyhoedd mewn cymwysterau Uwch Gyfrannol/Safon Uwch yn uchel yn gyffredinol. Roedd tua 80% o'r cyhoedd yn ystyried bod cymwysterau Uwch Gyfrannol/Safon Uwch yn sail dda ar gyfer astudio pellach, ac roedd dros hanner yn meddwl eu bod yn ffordd dda o baratoi ar gyfer gwaith.
  • Roedd ymatebwyr yn credu bod dealltwriaeth y cyhoedd o gymwysterau TGAU yn well na'u dealltwriaeth o gymwysterau Safon Uwch. Fodd bynnag, roedd cyfrannau tebyg i Safon Uwch yn cytuno ynghylch eu defnyddioldeb ar gyfer astudio pellach neu baratoi ar gyfer gwaith.
  • Roedd yr ymwybyddiaeth o Fagloriaeth Cymru yn eithaf uchel, ac roedd 60% o oedolion wedi clywed amdani. Ond nid oedd llawer yn gyfarwydd â'r cymhwyster, a dim ond un o bob chwe oedolyn a gyfaddefodd eu bod yn gwybod llawer iawn neu eithaf tipyn amdano, yn debyg i ganlyniadau arolwg 2017.
  • Roedd canfyddiadau'r cyhoedd o werth cymwysterau galwedigaethol yn uchel.
  • Roedd cwestiynau newydd eleni ynghylch defnyddioldeb cymwysterau yn dangos bod pobl ychydig yn fwy tebygol o deimlo bod eu cymwysterau wedi'u helpu i wneud eu swydd ddiweddaraf yn hytrach na'u helpu i gael eu swydd ddiweddaraf.
  • Roedd y rhai hynny mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol gyda graddau yn fwy cadarnhaol am werth cymwysterau.

"Mae'n bwysig iawn ein bod yn deall beth mae pobl yn ei feddwl am y cymwysterau pwysig hyn ac i sicrhau bod hyder yn parhau i fod yn uchel," dywedodd y Prif Weithredwr Philip Blaker. "Mae'r arolwg blynyddol hwn yn ein galluogi i fesur unrhyw amrywiadau yn agwedd y cyhoedd, ac yn rhoi rhybudd cynnar os oes angen i ni weithredu.

"Mae'n rhoi sicrwydd i ni fod hyder mewn cymwysterau Safon Uwch, TGAU a chymwysterau galwedigaethol yn gyson uchel o hyd, er ei fod yn glir bod angen gwneud mwy o waith i roi gwybod i'r cyhoedd am werth Bagloriaeth Cymru a'i Thystysgrif Her Sgiliau.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i feithrin ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Fagloriaeth Cymru a Thystysgrif Her Sgiliau ymhlith y cyhoedd cyffredinol, gan gynnwys cyflogwyr."

Gellir darllen yr adroddiad llawn, sef Barn y Cyhoedd am Gymwysterau nad ydynt yn Raddau yng Nghymru 2018 ar gwefan Cymwysterau Cymru.

Ymchwil