Rheoleiddiwr yn rhybuddio yn erbyn cymariaethau 'rhy syml' rhwng cymwysterau TGAU

Dydd Iau 23 Awst 2018

Rhybuddiodd Cymwysterau Cymru heddiw y bydd yn anodd gwneud unrhyw gymariaethau ystyrlon rhwng canlyniadau TGAU eleni a chanlyniadau blynyddoedd blaenorol.  

"O ystyried y newidiadau eang, byddem yn gochel rhag dod i unrhyw gasgliadau rhy syml rhwng y canlyniadau a gyflawnwyd gan fyfyrwyr eleni a'r llynedd", dywedodd y Prif Weithredwr, Philip Blaker.  

"Bu newid sylweddol o ran maint a natur y garfan sy'n sefyll arholiadau TGAU yr haf hwn, yn ogystal â newidiadau i lawer o'r arholiadau eu hunain, felly nid oes modd dod i unrhyw gasgliadau pendant yn seiliedig ar y canlyniadau hyn."  

Yn ystod haf 2018, dyfarnwyd 15 o gymwysterau TGAU newydd am y tro cyntaf, gan ddod â chyfanswm nifer y pynciau diwygiedig a gyflwynwyd yng Nghymru ers 2015 i 21. 

Mae'r penawdau fel a ganlyn:  

  1. Er bod cyfran y myfyrwyr sy'n cyflawni graddau A* ac A wedi cynyddu, erys canlyniadau TGAU cyffredinol yng Nghymru yn sefydlog eleni.  
  1. Mae nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau eleni wedi gostwng 8.9%.  
  1. Mae newidiadau i'r drefn o ran cofrestru ar gyfer arholiadau yn golygu nad oes modd gwneud cymariaethau uniongyrchol rhwng canlyniadau haf 2018 a haf 2017.  

Yr haf hwn, gwelwyd gostyngiad sylweddol yn y garfan a oedd yn sefyll arholiadau TGAU yn gynnar yng Nghymru o gymharu â 2017, lle gwelwyd y nifer uchaf erioed o fyfyrwyr Blwyddyn 10 yn cofrestru ar eu cyfer.  

Mae nifer gyffredinol yr arholiadau TGAU a safwyd yng Nghymru yr haf hwn wedi lleihau o uchafbwynt o 298,370 yn 2017 i 271,761 yr haf hwn, sef gostyngiad o 8.9%. 

Mae'r gostyngiad yn nifer y cofrestriadau cynnar eleni yn dilyn newid a wnaed i bolisi Llywodraeth Cymru sy'n golygu, o haf 2019, mai dim ond canlyniad cyntaf myfyriwr fydd yn cyfrif tuag at fesurau perfformiad ysgol y myfyriwr hwnnw.  

O gymharu â'r llynedd, mae'r canlyniadau ar gyfer haf 2018 yn dangos y canlynol:  

  • Mae'r gyfran sy'n cyflawni A* i A wedi cynyddu 0.6 pwynt canran i 18.5% 
  • Mae'r gyfran sy'n cyflawni A* i C wedi gostwng 1.2 pwynt canran i 61.6% 
  • Mae'r gyfran sy'n cyflawni A* i G wedi gostwng 0.5 pwynt canran i 96.4% 

Yn ogystal â'r gostyngiad sylweddol yn nifer y myfyrwyr Blwyddyn 10 a gofrestrodd, mae'r cymhwyster TGAU Gwyddoniaeth diwygiedig hefyd yn ffactor pwysig arall i'w ystyried mewn perthynas â'r canlyniadau eleni.  

Yn hanesyddol mewn gwyddoniaeth, roedd tua dwy ran o dair o'r garfan yn sefyll cymwysterau TGAU ac roedd y gweddill yn astudio ar gyfer cymwysterau galwedigaethol amgen.  

Eleni, mae bron i bob myfyriwr Blwyddyn 11 wedi sefyll o leiaf un o'r cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth newydd. Yn ogystal â'r newidiadau sylweddol i strwythur y cymwysterau TGAU newydd, mae hyn yn golygu bod y garfan o fyfyrwyr sy'n astudio ar eu cyfer hefyd yn wahanol iawn o gymharu â blynyddoedd blaenorol.  

Mae newidiadau i fesurau perfformiad ysgolion hefyd wedi cyfrannu at y cynnydd sylweddol hwn yn nifer y myfyrwyr sy'n sefyll cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth. Nawr, dim ond canlyniadau cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth all gyfrif tuag at berfformiad ysgolion, yn hytrach na chymwysterau amgen.  

“O ystyried y newidiadau i'r cymwysterau a'r newid mewn patrymau cofrestru, dylid bod yn ofalus wrth lunio unrhyw gasgliadau drwy gymharu canlyniadau haf 2018 â chanlyniadau blynyddoedd blaenorol", dywedodd Mr Blaker. 

"Mae'r canlyniadau yn sefydlog ar y cyfan, ac nid oes unrhyw beth annisgwyl na syfrdanol. Lle mae cymwysterau newydd wedi disodli fersiynau blaenorol – er enghraifft, mewn gwyddoniaeth - roeddem yn disgwyl rhai newidiadau mewn canlyniadau gan fod y garfan sy'n sefyll yr arholiadau newydd hyn yn cynnwys cymysgedd llawer ehangach nag o'r blaen.” 

Ceir trosolwg llawn o ganlyniadau TGAU eleni yng Nghymru, gan gynnwys y canlyniadau ar gyfer pynciau unigol, ar wefan Cymwysterau Cymru