Data haf 2017 ar adolygiadau o waith marcio a chymedroli TGAU, TAG Safon UG a TAG Safon Uwch

Dydd Iau 14 Rhag 2017

Cyfran y graddau gafodd dystysgrif a gafodd eu herio a'u newid

Yng Nghymru, mae cyfran yr holl raddau TGAU, Safon UG a Safon Uwch a gafodd dystysgrif ac a gafodd eu herio, a chyfran y graddau a newidiodd o ganlyniad i hynny, yn debyg iawn i flynyddoedd blaenorol.

  • Yn 2017, cafodd 2.5 y cant o'r holl raddau TGAU, Safon UG a Safon Uwch a gafodd dystysgrif eu herio, a newidiwyd 0.5 y cant ohonynt (gweler Tablau 1 a 2 Ofqual).
  • Yn 2016, cafodd 2.4 y cant o'r holl raddau TGAU, Safon UG a Safon Uwch a gafodd dystysgrif eu herio, a newidiwyd 0.4 y cant ohonynt (gweler Tablau 1 a 2 Ofqual).

Ceisiadau am adolygiadau

Eleni, cafwyd 12,930 o geisiadau am adolygiadau marcio ar gyfer asesiadau TGAU yng Nghymru, o'u cymharu ag 8,625 y llynedd, cynnydd o 49.9 y cant. Un esboniad am y cynnydd hwn yw'r cynnydd o 12.3 y cant mewn cofrestriadau ar gyfer cymwysterau TGAU yr haf hwn o'u cymharu â 2016.  Roedd y cynnydd hwn mewn cofrestriadau wedi'i achosi raddau helaeth gan y broses o ddisodli un TGAU Mathemateg â dau TGAU newydd a chynnydd yn nifer y myfyrwyr Blwyddyn 10 a wnaeth sefyll eu harholiadau'n gynnar. Hefyd, gall cyflwyno cymwysterau newydd fod wedi dylanwadu ar benderfyniadau rhai canolfannau ynghylch p'un a ddylid gwneud cais am adolygiad o waith marcio ai peidio.

Ar gyfer asesiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru, gwnaed 3,020 o geisiadau am adolygiadau eleni o'u cymharu â 3,605 y llynedd, gostyngiad o 16.2 y cant. Un esboniad am y gostyngiad hwn yw'r gostyngiad o 6.2 y cant mewn cofrestriadau ar gyfer cymwysterau Safon UG a Safon Uwch yr haf hwn o'u cymharu â 2016.

Y graddau a gafodd eu herio fwyaf

Y graddau TGAU a gafodd eu herio fwyaf yng Nghymru oedd gradd D (59.1 y cant o adolygiadau) a gradd B (15.1 y cant o adolygiadau) (gweler Tabl 9 Ofqual).

Ar gyfer Safon UG a Safon Uwch, y graddau a gafodd eu herio fwyaf yng Nghymru oedd gradd B (32.3 y cant o adolygiadau) a gradd C (27.2 y cant o adolygiadau) (gweler Tabl 9 Ofqual).

 

Newidiadau i farciau a graddau

Yn gyffredinol, nid arweiniodd 53.3 y cant o adolygiadau y gofynnwyd amdanynt at newid mewn marc (gweler Tabl 10 Ofqual). Mae'n bwysig nodi nad yw newid mewn marc yn arwain at newid mewn gradd o reidrwydd.

  • Yn TGAU, o'r adolygiadau y gwnaed cais amdanynt, ni welodd 77.5 unrhyw newid mewn gradd.
  • Yn Safon UG a Safon Uwch, ni welodd 80.4 y cant o'r adolygiadau unrhyw newid mewn gradd (gweler Tabl 12 Ofqual yn nhablau data Cymru).

Mae’r adroddiad ystadegol llawn ar gael yma.

 

Ymchwil