Trosolwg o Ganlyniadau TGAU Tachwedd 2020

Dydd Gwener 15 Ion 2021

Roedd cyfres mis Tachwedd yn gyfres eithriadol oherwydd COVID-19 a'r tarfu parhaus ar addysgu a dysgu a brofir gan ddysgwyr a chanolfannau ym mlwyddyn academaidd 2020/21.

Ym mis Tachwedd 2020 dyfarnwyd TGAU Saesneg Iaith, TGAU Mathemateg, TGAU Mathemateg-Rhifedd a TGAU Cymraeg Iaith. Gwnaethom gyhoeddi ystadegau swyddogol[1] ar gofrestriadau mis Tachwedd 2020 ar 3 Rhagfyr 2020. Er bod y cofnodion fel arfer yn gyfnewidiol ar gyfer y gyfres hon, bu newidiadau sylweddol mewn patrymau mynediad o gymharu â mis Tachwedd 2019, ac ar y cyfan bu gostyngiad mawr yn y ceisiadau cyffredinol. Mewn rhai achosion, roedd y cofrestriadau yn cynnwys pobl ifanc 17 oed yn bennaf, yn ôl y disgwyl, ond nid oedd hyn yn wir ym mhob pwnc.

Buom yn monitro'n ofalus y modd y gwnaeth CBAC gyflwyno'r cymwysterau hyn a'r dull a ddefnyddiwyd i ddyfarnu graddau yn y cyd-destun hwn. Rydym yn hyderus bod prosesau'n cael eu dilyn yn ôl y bwriad a bod y dyfarniadau mor deg â phosibl i ddysgwyr.

Nid oes unrhyw gymariaethau â chanlyniadau o gyfresi blaenorol yn briodol gan fod cyd-destun y gyfres mor unigryw.

Mae CBAC wedi cyhoeddi canlyniadau ar ei wefan ar Dydd Iau, 14 Ionawr 2021.

 

[1] Cymwysterau Cymru / Cofrestriadau TGAU a Thystysgrifau Lefel1/Lefel 2 Dros Dros mis Tachwedd 2020 ar gyfer Cymru