Y chwilio’n dechrau am sêr cymwysterau galwedigaethol Cymru

Dydd Mercher 16 Ion 2019

Mae dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr sydd wedi serennu ym mhob rhan o Gymru drwy ddefnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a galwedigaethol i lwyddo yn cael eu hannog i  geisio am gydnabyddiaeth genedlaethol.

Heddiw (dydd Mercher, 16 Ionawr), lansiwyd Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru yn y Senedd yng Nghaerdydd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gwobrau yw’r rhain sy’n dathlu ac yn gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiannau.

Mae’r trefnwyr yn galw am enwebiadau o bob cwr o’r wlad mewn pedwar categori: Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd), Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch), Hyfforddwr VQ y Flwyddyn a Chyflogwr VQ y Flwyddyn. Y dyddiad cau yw Mawrth 8, felly mae digon o amser i gyflwyno enwebiadau.

O’r enwebiadau, bydd panel o feirniaid yn dewis pwy sy’n cyrraedd y rhestr fer ym mhob categori, a hynny cyn seremoni fawreddog a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, ar Fai 15. Seremoni yw hon sy’n cyd-fynd â Diwrnod VQ.

Mae’n hawdd iawn cyflwyno enwebiadau ar gyfer y gwobrau, sy'n cael eu cynnal am y 12fed flwyddyn yn olynol. Lawrlwythwch ffurflen enwebu yn https://www.vqday.wales/cy/ lle mae’r holl fanylion am y gwobrau i’w gweld.

Lansio Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019 yn y Senedd (o'r chwith) Stacey Davies, Rheolwr AD, Gestamp Tallent Ltd, Vikki Howells, AC Cwm Cynon, Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, Cassy Taylor, Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Galwedigaethol) Cymwysterau Cymru, Sarah John, Cadeirydd NTfW ac Angela Jardine, Cadeirydd Cyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Gwobrau Dysgwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod dysgwyr sy’n dangos dilyniant a rhagoriaeth glir mewn dysgu galwedigaethol ac sydd wedi cyflawni’n sylweddol yn eu meysydd. Mae Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Canolradd) i ddysgwyr sydd â chymwysterau hyd at lefel tri, tra bo Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch) ar gyfer cymwysterau lefel pedwar ac uwch.

Mae Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn yn canolbwyntio ar gyflogwyr sy’n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac yn gwneud gwir gyfraniad tuag at wella sgiliau a chystadleurwydd cenedlaethol.

Mae Gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod hyfforddwyr unigol sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig wrth helpu dysgwyr yn y gweithle i ragori, a hynny gan wella eu sgiliau a'u gwybodaeth eu hunain yn gyson ar yr un pryd.

Ar Ddiwrnod VQ, anogir darparwyr dysgu drwy Gymru i ddefnyddio eu sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol i ymwneud â dysgwyr o bob oed.

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru, Cymwysterau Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg sy'n trefnu Gwobrau VQ a’r ymgyrch hon. Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at gyllid Llywodraeth Cymru.

Meddai Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol.

“Diben y cymwysterau hyn yw rhoi sgiliau i unigolion y gallant eu defnyddio yn y gweithle, ac maent yn cael effaith uniongyrchol ar gynhyrchiant ac yn sgil hynny ar dwf economaidd.

“Ni fu cymwysterau galwedigaethol erioed mor bwysig i’r economi ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae ar fusnesau eu hangen, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan unigolion y sgiliau iawn i lwyddo yn y byd addysg a'r byd gwaith. 

“Os yw cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru yn mynd gam ymhellach i ddangos cyfraniad hollbwysig sgiliau a safonau cymhwysedd uchel wrth wneud elw ac wrth helpu unigolion i gyflawni, hoffwn eu hannog i gyflwyno’u henwebiadau cyn gynted â phosibl.”

Enillydd Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn (Lefel Uwch) y llynedd oedd Ethan Davies, 23 o Electroimpact UK Ltd, Penarlâg, ac mae’n gefnogol iawn i’r gwobrau. Mae’r cwmni peirianneg awyrofod a’i staff wedi ennill tair Gwobr VQ yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Mae gweld y tair gwobr gyda’i gilydd yn creu cryn argraff ar gyflogwyr eraill wrth iddynt ymweld â’n cwmni,” meddai Ethan. “Maent yn tystio i sgiliau a gallu Electroimpact UK a’i staff.

“Mae gen i wobr sy’n dangos mai fi yw'r gorau am wneud yr hyn rwy'n ei wneud, a bydd hynny o fantais imi pe bawn yn cynnig am swydd arall yn y dyfodol. Roedd ennill Gwobr VQ yn hwb anferth i fy ngyrfa, sydd yn sicr yn mynd o nerth i nerth.”

Ers ennill y wobr, mae Ethan wedi ysgwyddo dyletswyddau goruchwylio yn y siop beiriannau, mae’n mentora prentisiaid, ac mae wedi cymhwyso fel arolygydd. Gan sylwi ar lwyddiant Ethan, mae prif weithredwr Electroimpact wedi ei wahodd i dreulio mis Ionawr yn ehangu’i brofiad yn siop beiriannau’r cwmni yn Seattle.

Gan annog dysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr i gyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobrau VQ eleni, meddai Ethan: “Mae eistedd mewn neuadd a chlywed eich enw’n cael ei ddatgelu’n brofiad cyffrous tu hwnt. Rwyf wastad yn annog pobl yn y gwaith a'r coleg i gyflwyno enwebiadau am wobrau.”