Hysbysiad Preifatrwydd - Cylchlythyrau a negeseuon

Prif gysylltiadau

Mae'n hanfodol bod canolfannau yn parhau i gael y newyddion diweddaraf am waith Cymwysterau Cymru ac felly caiff cylchlythyr(au) Yr Arholwr a/neu Y Llechen eu hanfon yn awtomatig at bob prif gyswllt mewn cyrff dyfarnu, ysgolion a cholegau. Er eglurder, prif gyswllt yw:

  • Yr Arholwr - Swyddogion Cyfrifol mewn cyrff dyfarnu cydnabyddedig.
  • Y Llechen - Penaethiaid ysgolion, Penaethiaid Colegau Addysg Bellach a Swyddogion Arholiadau.

Noder y bydd y cysylltiadau hyn yn cael post yn awtomatig. Os hoffech i ni ddiweddaru manylion y prif gyswllt yn eich canolfan cysylltwch â ni.

Rydym yn anfon cylchlythyrau a phost rheolaidd at bob prif gyswllt ac yn cadw eu manylion cyswllt ar ein systemau er mwyn cefnogi ein prif amcanion, sef:

  • sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  • hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru

Ein sail gyfreithiol dros gadw’r wybodaeth yw ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel y rheoleiddiwr ar gyfer y system gymwysterau yng Nghymru, ac er mwyn gweithredu ein swyddogaethau swyddogol o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Gall pob eraill danysgrifio i'r naill gylchlythyr neu'r llall drwy glicio ar y ddolen ar ein tudalen danysgrifio.

Tanysgrifiadau

Drwy danysgrifio i unrhyw un o’n cylchlythyrau rydych yn cydsynio i ni gadw eich manylion cyswllt at ddibenion anfon y cylchlythyr atoch rydych wedi tanysgrifio iddo.

Gall y rheini sydd wedi tanysgrifio i'n cylchlythyrau neu negeseuon rydym yn eu hanfon ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg drwy glicio ar “datdanysgrifio” ar waelod y neges. 

Defnyddio darparwr trydydd parti

Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, sef Click Dimensions, i ddosbarthu ein cylchlythyr. Mae peth gwybodaeth yn cael ei chasglu gan Click Dimensions ynghylch pryd/os cafodd yr e-bost ei agor, a pha ddolenni y cliciwyd arnynt. Bydd Cymwysterau Cymru ond yn defnyddio’r wybodaeth hon i asesu llwyddiant y neges, ac archwilio pan fyddwn yn cael ein hysbysu bod negeseuon heb gael eu derbyn. Dim ond at y dibenion a restrir uchod y caiff ei defnyddio, er mwyn cefnogi ein prif amcanion i asesu sut rydym yn ymgysylltu â rhanddeiliaid. Caiff y data personol a gesglir gan Click Dimensions ei gadw gan Cymwysterau Cymru ar ein systemau mewnol. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarlen ein hysbysiad preifatrwydd Click Dimensions.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
  • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
  • gwrthwynebu'r prosesu
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data)

Er mwyn dysgu mwy am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at

Swyddog Diogelu Data
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth