Hysbysiad Preifatrwydd - Data Dysgwyr

Er mwyn arfer ein swyddogaethau swyddogol fel rheoleiddiwr cyrff dyfarnu a chymwysterau yng Nghymru o dan adran 46 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015, byddwn yn gofyn am ddata dysgwyr gan gyrff dyfarnu, Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill a all nodi unigolion.

Gall casgliadau data o'r fath gynnwys data categori arbennig megis ethnigrwydd y dysgwr neu ddata am iechyd y dysgwr y gallai gael eu cysylltu ag ystyriaethau arbennig. Dim ond os yw'n gyson â'r sail gyfreithiol bod angen eu prosesu at ddibenion archifo er budd y cyhoedd, neu at ddibenion gwaith ymchwil gwyddonol a hanesyddol, neu at ddibenion ystadegol yn unol ag Erthygl 89(1) yn ôl erthygl 9(2)(j) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, y caiff y data categori arbennig hyn eu casglu.

Cymwysterau Cymru yw Rheolwr y data hyn a darperir manylion am sut i gysylltu â ni isod.   

Cymwysterau Cymru yw Rheolwr y data y gofynnir i Gyrff Dyfarnu amdanynt. 

Darperir manylion am sut i gysylltu â ni isod.

Rydym yn gofyn am y data at y dibenion canlynol:

 • Cyflawni ein swyddogaethau monitro ac archwilio
 • Cyhoeddi ystadegau am y system gymwysterau yng Nghymru
 • Ymgymryd ag ymchwil ar sail tystiolaeth i gymwysterau a'r system gymwysterau
 • Ymchwilio i faterion penodol y rhoddwyd gwybod i Cymwysterau Cymru amdanynt

Gwnawn hyn er mwyn cefnogi ein Prif Nodau sef:

 • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
 • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru.

Ni chaiff unrhyw ddata sy'n nodi dysgwyr unigol eu cyhoeddi. Nid ydym yn gwneud unrhyw benderfyniadau am unigolion ar sail y data.  Mae dulliau diogelu sefydliadol a thechnolegol priodol ar waith er mwyn sicrhau diogelwch y data.

Caiff y data eu cadw am 15 mlynedd er mwyn gallu dadansoddi tueddiadau. Ar ôl hynny, caiff eu dinistrio fel arfer.  Fel ceidwad cofnodion cyhoeddus, mewn rhai achosion, lle y nodir bod setiau data o ddiddordeb hanesyddol, gallent gael eu cadw a'u trosglwyddo i'r Archifau Gwladol ar ôl 20 mlynedd.

Mae'n bosibl y byddwn yn rhannu data â thrydydd partïon er mwyn iddynt ymgymryd â gwaith ymchwil a dadansoddi ar ein rhan.  Mae'n ofynnol i bob trydydd parti sydd â chontract i brosesu data personol ar ein rhan gydymffurfio â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE.

Byddwn yn cydymffurfio'n wirfoddol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol wrth gynhyrchu ystadegau. 

Hysbysiad preifatrwydd - Cyfres Haf 2020 a data ar ddysgwyr

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  Byddwn yn ystyried y Ddeddf Diogelu Data a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gofynnir amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych hawl i wneud y canlynol:

 • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
 • gofyn i ni gywiro unrhyw wallau
 • gofyn i'ch data eich data personol gael eu dileu
 • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
 • gwrthwynebu'r prosesu
 • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data)

Noder y gall eithriadau i'r hawliau hyn fod yn berthnasol i ddata personol a ddelir at ddibenion dadansoddi ystadegol.

Er mwyn dysgu mwy am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR

01633 373222

ymholiadau@cymwysteraucymru.org

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745