Hysbysiad Preifatrwydd - Digwyddiadau

Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt proffesiynol ar gyfer cyfathrebu yn y dyfodol lle bo angen gwneud hynny i gefnogi ein prif egwyddorion, sef:

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru.

Hefyd, gyda’ch cydsyniad, rydym yn cadw unrhyw wybodaeth a roddir gennych am anghenion dietegol neu anghenion mynediad (o dan erthygl 9(2)(a) y GDPR). Ni fyddwn yn cadw'r wybodaeth hon am fwy o amser nag sydd angen ar gyfer cynnal y digwyddiad.

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw gorff arall oni fydd yn angenrheidiol ar gyfer y dasg gyhoeddus a bod sail gyfreithiol dros wneud hynny.

Cymwysterau Cymru fydd Rheolydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddir ar gyfer y digwyddiad a gaiff ei hallforio o Eventbrite a'i chadw'n ddiogel ar ein systemau. Noder hefyd y bydd Eventbrite hefyd yn gweithredu fel rheolydd data ar gyfer rhywfaint o wybodaeth bersonol a gyflwynir gan ddefnyddwyr Eventbrite.  Cyfeiriwch at hysbysiad preifatrwydd Eventbritei gael rhagor o fanylion.

Noder ei bod yn bosibl y byddwn yn tynnu lluniau ac yn gwneud fideos anffurfiol mewn digwyddiadau i'w defnyddio ar ein gwefan a'n sianelau cyfryngau cymdeithasol. Gall y rhain gynnwys cyfranogwyr yn y digwyddiad. Byddwn yn gofyn am ganiatâd cyn recordio person mewn ffordd a fyddai'n dangos pwy ydynt. Rhowch wybod i drefnydd y digwyddiad ar ddechrau'r digwyddiad os nad ydych yn dymuno cael eich cynnwys.

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  Byddwn yn ystyried Deddf Diogelu Data 2018 y DU a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gofynnir amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
  • gofyn i Cymwysterau Cymru gywiro unrhyw wallau
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
  • gwrthwynebu'r camau prosesu
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data)

Er mwyn dysgu rhagor am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Os na fyddwch yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745