Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer ymgynghoriad ar y Meini Prawf Cydnabod ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG a’r Rheolau am Geisiadau am Gydnabyddiaeth i Ddyfarnu Cymwysterau TGAU / TAG.

Caiff unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o'r ymgynghoriad hwn (megis eich enw, manylion cyswllt, gwaith neu leoliad) ei phrosesu yn unol â'r sail gyfreithiol sy'n ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru ac i arfer ein swyddogaethau swyddogol o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. Cymwysterau Cymru fydd "Rheolydd Data" y data hyn.

Rydym yn cadw eich manylion cyswllt er mwyn bodloni gofynion ein polisi ymgynghori er mwyn cefnogi ein prif egwyddorion, sef: 

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; 
  • hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a system gymwysterau Cymru. 

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddibenion eraill heblaw am gyflawni ein tasg gyhoeddus. Caiff y data hyn eu storio ar weinyddwyr Smart Survey yn yr UE i ddechrau. Nid yw Smart Survey yn defnyddio eich ymatebion i arolygon gan mai cynnal y gwasanaeth ar ran Cymwysterau Cymru yn unig a wna. Cymwysterau Cymru sy'n berchen ar eich ymatebion ac yn eu rheoli (am ragor o fanylion darllenwch bolisi preifatrwydd Smart Survey yma). Unwaith y bydd yr ymgynghoriad wedi dod i ben, caiff y data eu hallforio a'u dileu o Smart Survey o fewn tri mis a chânt eu trosglwyddo i'n systemau TG. Caiff data personol, gan gynnwys data a gasglwyd mewn unrhyw ymatebion i eitemau unigol yn ystod yr ymgynghoriad, eu dileu o'r set ddata 12 mis ar ôl cyhoeddi unrhyw adroddiadau ar ymgyngoriadau neu benderfyniadau. Caiff pob ymateb arall i eitemau unigol yn ystod yr ymgynghoriad ei ddileu ar ôl tair blynedd. 

Rhyddid Gwybodaeth 

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn ystyried Deddf Diogelu Data 

2018 y DU a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gofynnir amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Eich Hawliau 

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol: 

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch 
  • gofyn i Cymwysterau Cymru gywiro unrhyw wallau 
  • gofyn am i'ch data personol gael eu dileu 
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data 
  • gwrthwynebu'r camau prosesu 

Gallwn ddileu data personol o'r ymatebion a gasglwyd gennym os gofynnir i ni wneud hynny, gan gynnwys unrhyw fanylion cyswllt neu bersonol a roddwyd wrth gwblhau'r holiadur ac unrhyw fanylion personol sydd wedi'u cynnwys yn nhestun eich ymatebion. 

Os ydym wedi cyhoeddi adroddiad sy'n defnyddio data personol a roddwyd yn eich ymateb, naill ai mewn dadansoddiad meintiol neu ar ffurf dyfyniadau, ni fyddai modd i ni ei eu dileu o'r adroddiad. 

Am fwy o wybodaeth am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at 

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru Cymwysterau Cymru Adeilad Q2, Lôn Pencarn, Parc Imperial, Coedcernyw Casnewydd NP10 8AR 

01633 373222 

dpo@qualificationswales.org 

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 

Information Commissioner's Office Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF 

Rhif ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745