Hysbysiad preifatrwydd – Adolygiad o'r Sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni – Ymgysylltu â Dysgwyr

Fel rhan o'r Gweithgaredd ymgysylltu â dysgwyr hwn, byddwn yn cadw gwybodaeth y gellir eich adnabod ohoni ar eich ffurflenni cydsynio megis eich enw ac enw eich ysgol, coleg neu weithle. Mae angen i ni wneud hyn er mwyn cadw cofnodion priodol o'ch cydsyniad i gymryd rhan yn y gweithgaredd.

Rydym yn ymgymryd â'r gweithgaredd hwn ac yn cadw'r wybodaeth hon er mwyn cefnogi ein prif nodau sef:

  • Sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr
  • Hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a system gymwysterau Cymru.

Ein sail gyfreithlon dros gadw'r wybodaeth hon yw ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015 (o dan erthygl 6 (e) o'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddata [GDPR].)

Dim ond at y dibenion uchod y caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw. Caiff ei chadw'n ddiogel am 12 mis ar ôl cwblhau ein harolwg o gymwysterau yn y sector hwn ac yna caiff ei dinistrio.

Cymwysterau Cymru fydd "rheolwr data" y wybodaeth bersonol a gyflwynwyd. Bydd Strategic Research and Insight Ltd (cwmni ymchwil annibynnol trydydd parti) yn casglu ac yn storio'r data ar ein rhan. Ceir manylion am sut i gysylltu â ni isod.

Rhyddid Gwybodaeth

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  Byddwn yn ystyried Deddf Diogelu Data 2018 y DU a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gofynnir amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch
  • gofyn i Cymwysterau Cymru gywiro unrhyw wallau
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data
  • gwrthwynebu'r camau prosesu
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data)

Er mwyn dysgu rhagor am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath i

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru Cymwysterau Cymru Adeilad Q2, Lôn Pencarn Parc Imperial Coedcernyw Casnewydd NP10 8AR

01633 373222

dpo@qualificationswales.org

Ar gyfer SRI, cysylltwch â:

Strategic Research and Insight Ltd (SRI):

4 Park Court Mews, Caerdydd, CF10 3DQ

029 2030 3100

research@strategic-research.co.uk

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Information Commissioner's Office Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AF

Rhif ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745