Hysbysiad Preifatrwydd – Arolwg Adborth: Meini Prawf Cymeradwyo Drafft ar gyfer TGAU Technoleg Ddigidol

Bydd gwybodaeth a all arwain at adnabod unigolion (enw, cyfeiriad e-bost) yn cael ei chasglu yn yr arolwg hwn.

Diben y gwaith prosesu yw casglu gwybodaeth am ddealltwriaeth a barn broffesiynol rhanddeiliaid ynghylch y meini prawf cymeradwyo ar gyfer TGAU Technoleg Ddigidol ac ymateb i adborth os bydd angen. Diben hyn yw ategu ein prif nodau, sef:

  • sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau Cymru, yn effeithiol o ran bodloni anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru;
  • hyrwyddo hyder y cyhoedd mewn cymwysterau ac yn system gymwysterau Cymru.

Ein sail gyfreithiol dros gadw’r wybodaeth hon yw er mwyn ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru ac arfer ein swyddogaethau swyddogol dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Cymwysterau Cymru fydd Rheolydd Data unrhyw ddata personol a gyflwynir yn yr arolwg.

Bydd y data’n cael ei gadw dros dro ar Smart Survey, am ddim mwy na 90 diwrnod ar ôl i’r arolwg ddod i ben. Yna, bydd yn cael ei drosglwyddo i systemau Cymwysterau Cymru. Wedyn, bydd y data’n cael ei gadw’n unol â’n hamserlen gadw. Darllenwch hefyd bolisi preifatrwydd Smart Survey yma.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben ar wahân i arfer ein tasg gyhoeddus.

Rhyddid Gwybodaeth

Sylwer: fel corff cyhoeddus, gall yr holl wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym fod yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn ystyried Deddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gwneir cais amdani dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Eich Hawliau

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:

  • gofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol sydd gan Cymwysterau Cymru amdanoch
  • gofyn am gael cywiro unrhyw gamgymeriadau
  • gofyn am gael dileu eich data personol
  • gosod cyfyngiad ar brosesu eich data
  • gwrthwynebu’r arfer o brosesu eich data
  • gofyn am gludadwyedd data

I gael gwybod mwy am yr hawliau hyn, gweler gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Gallwch anfon unrhyw geisiadau o’r fath at:

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2, Lôn Pencarn,
Parc Imperial,
Coedcernyw
Casnewydd
NP10 8AR 

01633 373222 

dpo@qualificationswales.org

Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Information Commissioner's Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF