Hysbysiad preifatrwydd – Holiadur Tystysgrif Her Sgiliau

Caiff gwybodaeth y gellid adnabod unigolion ohoni (e.e. enw'r ganolfan, teitl swydd) ei chasglu yn yr holiadur hwn a gellir rhoi manylion cyswllt proffesiynol yn wirfoddol.

Diben prosesu'r wybodaeth hon yw ein galluogi i fonitro cyfradd ymateb canolfannau â demograffeg wahanol i ddeall pa mor gynrychioliadol yw data o ganolfannau ledled Cymru. Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn dewis cynnal trafodaethau dilynol â rhai ymatebwyr er mwyn rhannu modelau cyflwyno â chanolfannau. Gwnawn hyn er mwyn cefnogi ein prif nodau sef:

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; 
  • hybu hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a system gymwysterau Cymru. Cymwysterau Cymru fydd Rheolwr Data unrhyw ddata personol a gaiff eu cyflwyno yn yr arolwg. Bydd cwmni ymchwil annibynnol trydydd parti (Wavehill Ltd) yn prosesu'r data ar ein rhan;
  • defnyddir meddalwedd Qualtrics i gynnal yr arolwg a gellir dod o hyd i'w datganiad preifatrwydd yma https://www.qualtrics.com/privacy-statement/;
  • en sail gyfreithlon dros gadw'r wybodaeth hon yw ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru ac er mwyn cyflawni ein swyddogaethau swyddogol o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. 

Dim ond at y dibenion uchod y caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw. Caiff ei chadw'n ddiogel am 12 mis ac yna caiff ei dinistrio.

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddibenion heblaw am gyflawni ein tasg gyhoeddus.

Rhyddid Gwybodaeth 

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  Byddwn yn ystyried Deddf Diogelu Data 2018 y DU a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gofynnir amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Eich Hawliau 

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol: 

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru a Wavehill yn ei chadw amdanoch; 
  • gofyn i unrhyw wallau gael eu cywiro;
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu; 
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data;
  • gwrthwynebu'r camau prosesu;
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data). 

Am fwy o wybodaeth am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Gallwch anfon unrhyw geisiadau o'r fath i:

Y Swyddog Diogelu Data, Cymwysterau Cymru, Cymwysterau Cymru, Adeilad Q2, Lôn Pencarn, Imperial Park, Coedcernyw, Casnewydd  NP10 8AR 

01633 373222 

dpo@qualificationswales.org

Gallwch gysylltu â Wavehill yn uniongyrchol yn y cyfeiriad canlynol:

Wavehill Ltd

21 Sgwâr Alban

Aberaeron

SA46 0DB 

01545 571711

Louise.petrie@wavehill.com

 

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire  SK9 5AF 

Rhif ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745