Hysbysiad Preifatrwydd - Digwyddiadau

Hysbysiad Preifatrwydd

Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt proffesiynol ar gyfer cyfathrebu yn y dyfodol lle bo angen gwneud hynny i gfnogi ein prif egwyddorion, sef: 

  • sicrhau bod cymwysterau, a'r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; 
  • ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru. 

Ein sail gyfreithlon dros gadw'r wybodaeth hon yw ein galluogi i gyflawni ein tasg gyhoeddus fel rheoleiddiwr y system gymwysterau yng Nghymru o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015 (o dan erthygl 6 (e) y Rheoliad Cyffredinol ar Ddata [GDPR].) 

Hefyd, gyda’ch cydsyniad, rydym yn cadw unrhyw wybodaeth a roddir gennych am anghenion dietegol neu anghenion mynediad (o dan erthygl 9(2)(a) y GDPR). Ni fyddwn yn cadw'r wybodaeth hon am fwy o amser nag sydd angen ar gyfer cynnal y digwyddiad. 

Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall a byddwn ond yn ei chadw cyhyd ag y bydd ei hangen, yn unol â'n hamserlen gadw. 

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw gorff arall oni fydd yn angenrheidiol ar gyfer y dasg gyhoeddus a bod sail gyfreithiol dros wneud hynny. 

Cymwysterau Cymru fydd Rheolydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddir ar gyfer y digwyddiad a gaiff ei hallforio o Eventbrite a'i chadw'n ddiogel ar ein systemau.  Noder hefyd y bydd Eventbrite hefyd yn gweithredu fel rheolydd data ar gyfer rhywfaint o wybodaeth bersonol a gyflwynir gan ddefnyddwyr Eventbrite.  Cyfeiriwch at hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael rhagor o fanylion. 

Rhyddid Gwybodaeth 

Nodwch, fel corff cyhoeddus, fod unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a gedwir gennym yn agored i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth.  Byddwn yn ystyried y Ddeddf Diogelu Data 2018 y DU a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol y gofynnir amdani o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. 

Eich Hawliau 

Yn amodol ar rai eithriadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i wneud y canlynol:  

  • gwneud cais am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae Cymwysterau Cymru yn ei chadw amdanoch 
  • gofyn i Cymwysterau Cymru gywiro unrhyw wallau 
  • gofyn i'ch data personol gael eu dileu 
  • cyfyngu ar ein gallu i brosesu eich data 
  • gwrthwynebu'r camau prosesu 
  • gwneud cais i'ch data gael eu cludo (cludadwyedd data) 

Er mwyn dysgu rhagor am yr hawliau hyn, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath at 

Swyddog Diogelu Data Cymwysterau Cymru 
Cymwysterau Cymru 
Adeilad Q2, Lôn Pencarn 
Parc Imperial 
Coedcernyw 
Casnewydd 
NP10 8AR 

01633 373222 

dpo@qualificationswales.org 

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Information Commissioner's Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 

Rhif ffôn:  0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745