Addasiadau i asesiadau 2021/2022

Addasiadau i asesiadau 2021/2022 ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch

 

Diben y ddogfen hon yw amlinellu'r mathau o newidiadau i asesiadau (y cyfeiriwn atynt fel addasiadau) ar gyfer Haf 2022. Bydd y newidiadau'n dibynnu ar ddyluniad y cymwysterau. I gael gwybodaeth fanwl am bwnc, gweler Haf 2022: Addasiadau i gymwysterau TGAU (CBAC) a Haf 2022: Addasiadau i gymwysterau UG a Safon Uwch (CBAC). 

Addasiadau i asesiadau di-arholiad (ADA) 

Gellir lleihau'r asesiad ADA a gellir llacio sut neu ble y cynhelir yr asesiad er mwyn cynyddu'r siawns y bydd dysgwyr yn gallu ei gwblhau. 

Symleiddio cynnwys yr asesiad 

Dylai canolfannau barhau i addysgu holl gynnwys y fanyleb, lle bo hynny'n bosibl. Fodd bynnag, mae'r symleiddio yn caniatáu gwneud y mwyaf o amser addysgu a dysgu trwy ganolbwyntio’r gwaith o baratoi at arholiadau ar lai o asesu. Mae'n helpu dysgwyr i ganolbwyntio amser paratoi at arholiadau ar lai o ddeunydd.  

Gwybodaeth ymlaen llaw 

Darperir gwybodaeth am yr hyn a fydd yn cael ei asesu ar adegau y cytunwyd arnynt cyn i'r asesiad gael ei gynnal. Pan ddefnyddiwyd y dull hwn o'r blaen, gellir darparu gwybodaeth yn gynharach na'r arfer. Ar gyfer cymwysterau lle nad yw hyn wedi'i ddefnyddio o'r blaen, gellir ei gyflwyno am y tro cyntaf ar gyfer rhai cymwysterau. 

Dileu uned gyfan 

Ar gyfer rhai cymwysterau, caiff uned asesu ei dileu:  

  • lle cynhelir asesiad o'r uned fel arfer ym mlwyddyn 10 (fel TGAU gwyddoniaeth dwyradd). 
  • ar lefel Safon Uwch, nid oes unrhyw unedau UG yn cael eu hasesu.  

Opsiynau mewn unedau (ar gyfer rhai cymwysterau TGAU) 

Ar gyfer cymwysterau TGAU unedol (fel Cymraeg Ail Iaith a Hanes) lle nad oes patrwm cofrestru cyson ar gyfer unedau ar draws canolfannau, mae opsiwn i ddewis o blith dewis o unedau. Nid oes unrhyw newidiadau i gynnwys ac asesiad yr unedau a astudir.