Ymgeiswyr preifat

Mae ymgeisydd preifat yn ddysgwr nad yw wedi astudio gyda'r ganolfan (ysgol neu goleg) sy'n gwneud eu cofrestriad ar gyfer arholiad.

a) dysgwyr oedran ysgol sy'n cael eu haddysgu gartref

b) dysgwyr sy'n ail-gymryd cymhwyster ar ôl gadael y ganolfan lle'r oeddent yn astudio'n wreiddiol

c) dysgwyr sy'n cofrestru pwnc gyda gwahanol ganolfan am nad yw eu canolfan eu hunain yn ei gynnig

d) oedolion sy'n astudio'n annibynnol.

Cyn pandemig COVID-19, pan fyddai arholiadau’n cael eu cynnal, byddai ymgeiswyr preifat yn cofrestru gyda chanolfan, a fyddai wedyn yn trefnu iddynt sefyll eu harholiadau ochr yn ochr â'i dysgwyr ei hun. Gan ein bod yn disgwyl i arholiadau gael eu cynnal yn 2022, dylai ymgeiswyr preifat ddechrau meddwl am gysylltu â chanolfannau i weithio â nhw cyn gynted â phosibl. Anogir canolfannau i ganiatáu i ymgeiswyr preifat gofrestru â nhw yn y ffordd arferol.

Os caiff arholiadau eu canslo yn 2022, bydd y trefniadau wrth gefn fel y'u nodir yn ein canllawiau yn cael eu gweithredu. Efallai y bydd rhai ymgeiswyr preifat am i ganolfannau eu hasesu drwy gydol y flwyddyn, ochr yn ochr â'u dysgwyr eu hunain, yn unol â'n canllawiau. Gall canolfannau gytuno i wneud hyn os yw'n ymarferol. Rydym yn archwilio ffyrdd o alluogi ymgeiswyr preifat i gael mynediad at gymwysterau er mwyn caniatáu iddynt gael eu hasesu drwy gydol y flwyddyn.

Rwy'n ymgeisydd preifat, beth sydd angen i mi ei wneud?

Mae angen i chi ddod o hyd i ganolfan sy'n barod i'ch cofrestru ar gyfer eich pwnc, a chofrestru gyda'r ganolfan honno.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu digon o amser – y dyddiad cau ar gyfer canolfannau i wneud ceisiadau i CBAC yw Dydd Llun 21 Chwefror 2022, ond dylech gysylltu â nhw ymhell ymlaen llaw er mwyn sicrhau eu bod yn gallu darparu ar eich cyfer.

Sut bydd ymgeiswyr preifat yn cael eu hasesu os caiff arholiadau eu canslo?

Gellid asesu rhai ymgeiswyr preifat drwy gydol y flwyddyn, yn unol â'n canllawiau cyffredinol canllawiau a gall y ganolfan ddefnyddio'r asesiadau hyn fel tystiolaeth i gynhyrchu gradd a bennir gan y ganolfan os gweithredir y trefniadau wrth gefn. Fodd bynnag, os na all yr ymgeisydd preifat wneud hyn, rydym yn archwilio sut y gellid cymryd yr asesiadau hyn dros gyfnod byrrach yn ystod y flwyddyn academaidd.

Beth os ydw i'n ymgeisydd preifat ac mae angen addasiadau rhesymol arnaf?

Dylech drafod hyn gyda'r ganolfan cyn gofyn iddynt gofrestru eich cais.