Dyfarnu cymwysterau yng Nghymru eleni

Yr haf yma, fe welon ni fod arholiadau ac asesiadau ffurfiol wedi dychwelyd. Cafodd newidiadau eu gwneud i'r gofynion asesu er mwyn eu gwneud nhw’n fwy hwylus i ddysgwyr a chydnabod yr amser addysgu a dysgu a gafodd ei golli.

Cafodd newidiadau eu gwneud eleni i gefnogi dysgwyr

Fel rhan o'r broses o symud yn ôl i drefniadau cyn y pandemig, cafodd newidiadau eu gwneud i leddfu'r baich asesu ar ddysgwyr. Yng Nghymru, cafodd newidiadau eu gwneud i'r rhan fwyaf o gymwysterau er mwyn lleihau'r gofynion asesu yn ystod y flwyddyn academaidd yma. Roedd hyn yn caniatáu i ysgolion a cholegau ganolbwyntio eu hamser ar y meysydd oedd bwysicaf i'r pwnc.

Mae arholiadau’n cael eu graddio'n fwy hael eleni

Yn ystod y pandemig, mae'r canlyniadau wedi bod yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, felly mae dull ychydig yn wahanol wedi cael ei ddefnyddio’r haf yma. Ar lefel genedlaethol, byddcanlyniadau’n uwch nag yn 2019 (y tro diwethaf i arholiadau ffurfiol gael eu sefyll) ac yn is nag yn 2021 (pan gafodd arholiadau eu canslo, a phan gafodd graddau eu pennu gan ysgolion a cholegau).

Mae dilyniant dysgwyr yn flaenoriaeth

Rydyn ni wedi gweithio’n agos gyda chyrff dyfarnu i gytuno ar weithdrefnau ar gyfer dyfarnu graddau eleni sy'n adeiladu ar y drefn arferol, gan hefyd ddarparu cynllun diogelwch i ddysgwyr. Rydyn ni hefyd wedi gweithio gyda rheoleiddwyr eraill i wneud yn siŵr fod y broses o ddyfarnu graddau mor gyson a theg â phosibl er mwyn cefnogi dysgwyr i symud ymlaen i gam nesaf eu haddysg neu gyflogaeth.

Cer i'n tudalen ar y camau nesaf i ddysgwyr am fwy o wybodaeth, adnoddau a chymorth.